اتوماسیون صنعتی

شرکت مهندسی کیان هیدرولیک با بکارگیری جمعی از متخصصین و کارشناسان حوزه اتوماسیون صنعتی، توانایی اجرای سیستمهای کنترل دستگاهها و خطوط تولید را دارد.