خدمات مشاوره ای هیدرولیک و پنوماتیک

مشاور : مهندس کریم سبوحی

مشاوره در زمینه های هیدرولیک و پنوماتیک در محل کیان هیدرولیک
هزینه هر ساعت 400,000 تومان
لیست دوره های فعال

ورود و خرید