الکترو هیدرولیک عملی فستو

مدرس : مهندس کریم سبوحی

کلاس آموزش سیستمهای الکترو هیدرولیک فستو - آشنایی با مدارات فرمان رله کنتالت و سنسورهایصنعتی
هزینه : 1,800,000 تومان

هیدرولیک صنعتی عملی فستو

مدرس : مهندس کریم سبوحی

آموزش حضوری و عملی هیدرولیک صنعتی با سیلابس و تجهیزات آموزشی فستو
هزینه : 4,000,000 تومان

هیدرولیک پیشرفته عملی فستو

مدرس : مهندس کریم سبوحی

آموزش حضوری و عملی هیدرولیک پیشرفته با سیلابس و تجهیزات آموزشی فستو
هزینه : 4,200,000 تومان

هیدرولیک پروپورشنال عملی فستو

مدرس : مهندس کریم سبوحی

آموزش کاملا عملی هیدرولیک پروپورشنال با سیلابس و تجهیزات آموزشی فستو
هزینه : 4,000,000 تومان

هیدرولیک صنعتی عملی مکمل آنلاین

مدرس : مهندس کریم سبوحی

هیدرولیک صنعتی عملی مکمل آنلاین با استانداردها و تجهیزات آموزشی شرکت فستو آلمان
هزینه : تومان

هیدرولیک پیشرفته عملی مکمل آنلاین

مدرس : مهندس کریم سبوحی

هیدرولیک پیشرفته عملی مکمل آنلاین با استانداردها و تجهیزات آموزشی شرکت فستو
هزینه : تومان

هیدرولیک تخصصی

مدرس : مهندس کریم سبوحی

تحلیل و بررسی تخصصی تجهیزات و نقشه های هیدرولیک صنعتی - عیب یابی و نگهداری سیستمهای هیدرولیک صنعتی- کاویتاسیون
هزینه : 4,000,000 تومان

مروری بر پنوماتیک

مدرس : مهندس کریم سبوحی

مروری بر پنوماتیک صنعتی فستو
هزینه : تومان

کلاس حضوری پنوماتیک صنعتی فستو

مدرس : مهندس مهدی مهرجویی

کلاس آموزشی پنوماتیک صنعتی فستو با امکان صدور مدرک بین المللی فستو - کار بر روی تجهیزات آموزش فستو آلمان
هزینه : 3,800,000 تومان