کتاب آموزش پنوماتیک پایه فستو

نویسنده و مترجم : شرکت فستو

کتاب پنوماتیک پایه توسط شرکت فستو پنوماتیک ایران ترجمه و چاپ گردیده است که بر مبنای استانداردهای روز دنیا مباحث پنوماتیک صنعتی را آموزش می دهد. این کتاب ترجمه کتاب انگلیسی شرکت فستو آلمان می باشد
هزینه : 400,000 تومان