سنسور فشار 10 بار

سازنده : کیان

سنسور فشار - پرشر سنسور - ترنسمیتر فشار- 10 بار
هزینه : 2,300,000 تومان

سنسور فشار 60 بار آلتون

سازنده : ALTON

سنسور فشار - پرشر سنسور - ترنسمیتر فشار- 60 بار
هزینه : 3,525,000 تومان

سنسور فشار 100 بار آلتون

سازنده : ALTON

سنسور فشار - پرشر سنسور - ترنسمیتر فشار- 100 بار
هزینه : 3,525,000 تومان

سنسور فشار 250 بار آلتون

سازنده : ALTON

سنسور فشار - پرشر سنسور - ترنسمیتر فشار- 250 بار
هزینه : 3,525,000 تومان

سنسور فشار 400 بار آلتون

سازنده : ALTON

سنسور فشار - پرشر سنسور - ترنسمیتر فشار- 400 بار
هزینه : 3,525,000 تومان